首页    10.525GHZ    MWA01-2022
MWA01-W2022-侧面
MWA01-W2022-侧面2
MWA01-W2022-反面
MWA01-W2022正面

MWA01-2022

近距离感应,人体微小动作感应
 
参数
输⼊电压 3.35V DC
⼯作电流 51mA
感应⻆度 ≈90°
微波频率 10.525GHz ± 25MHz
延时时间 常规5s
感应范围 挂⾼3m,对应感应半径3~4m
尺⼨ 20mm * 22mm
典型应⽤
T8 灯管、球泡灯、吸顶灯、筒灯、UV
灯、三防灯、宽板灯、开关等